Ismételt állásfoglalás- kiket érint a kötelezettség?! Mit vizsgál a hatóság?

Mivel az elmúlt napokban a korábbi publikált állásfoglalásunk ellenére is érkeztek olyan megkeresések és közösségi oldalak csoportjain kijelentések, posztok születtek azzal kapcsolatosan ki hogyan értelmezi a törvényt, így kértünk be egy ismételt állásfoglalás, annak érdekében, hogy az egyéni vállalkozók és a kisebb irodák is tisztába legyen a helyzetükkel. Illetve minden kötelezett tisztában legyen a kötelezettségeivel. Ezt lent idézve közzéteszem:

„A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) arra vonatkozó rendelkezései változatlanok, hogy kinek kell belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni.„A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) arra vonatkozó rendelkezései változatlanok, hogy kinek kell belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni. (lásd korábbi posztot)

A Panasztv. 19. § (1) –(2) bekezdése rendezi a belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos alapvető követelményt, miszerint a működtetőnek pártatlannak kell lennie. Ezért egy – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) és (1a) bekezdése hatálya alá tartozó, munkavállaló nélküli – egyéni vállalkozó esetében a pártatlanság úgy biztosítható, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére megállapodást köt egy külső szervezettel.

A pártatlanság mellett további minimális követelményről a Panasztv. 25. §-a rendelkezik. E szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője világos és könnyen hozzáférhető információt nyújt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, valamint az e törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének információt kell nyújtania nemcsak a saját belső visszaélés-bejelentési rendszerére, hanem valamennyi, a törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerre, eljárásra vonatkozó szabályokról. E kötelezettség indoka az, hogy a bejelentés megtételét mérlegelő személyeknek kellő információ álljon rendelkezésükre ahhoz, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni arról, hogy tegyenek-e bejelentést, illetve hogy milyen módon és mikor tegyék azt. E tájékoztatási kötelezettséget a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője teljesítheti számos megoldással: ilyen például a foglalkoztató honlapja, tájékoztató elektronikus levél, stb.

További követelmény, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszereknek lehetővé kell tenniük, hogy a bejelentést írásban és szóban is meg lehessen tenni (ideértve a személyes találkozót is), de az egyes foglalkoztatók maguk dönthetik el, hogy konkrétan milyen típusú belső visszaélés-bejelentési rendszereket hoznak létre (pl. postai út, tényleges panaszdobozok, online – intranetes vagy internetes – platformok, telefonos forródrót, stb.), a hivatkozott szabály megvalósítása érdekében.

A törvény egyebekben megállapít a bejelentések kivizsgálására eljárási határidőket, illetve előírja az adatvédelmi rendelkezések betartását és a vizsgálat eredményéről szóló tájékoztatás biztosítását.

A fentiek alapján a hivatkozott minimumkövetelmények érvényesülését és az ezeket igazoló dokumentációt vizsgálja a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a Panasztv. 29. § (1) bekezdése alapján. Jogsértés feltárása esetén a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény szerinti rendelkezések irányadóak azzal az eltéréssel, hogy bírság és tevékenység végzésétől történő eltiltás nem alkalmazható. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a visszaélés-bejelentési rendszerek esetében az adatvédelmi kérdések kiemelt jelentőségűek, e tekintetben ellenőrzési és intézkedési hatáskörrel az adatvédelmi hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rendelkezik. Az adatvédelmi hatósági eljárásra – többek közt – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény szabályai irányadóak, figyelemmel az abban foglalt jogkövetkezményekre is.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Üdvözlettel:

dr. Bakos József főosztályvezető úr megbízásából:

dr. Przetacznik László

Osztályvezető

Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály

1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.

E-mail:     foglalkoztatas.felugyeleti-foo@gfm.gov.hu     

Web:       www.kormany.hu