ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák az Ivánka-Csontos Andrea ev. által biztosított OfficeProtector szolgáltatások megrendelésének, kezelésének szabályait, valamint a szolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdéseket.

2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Megrendelő: az OfficeProtector szolgáltatásait igénybe vevő megrendelő

Szolgáltató: Ivánka-Csontos Andrea ev.

Székhelye: 5000, Szolnok, dr. Kronberg János u. 9.

Honlap: https://www.officeprotector.hu

e-mail: info@officeprotector.hu

Szolgáltatás: a www.officeprotector.hu oldalon elérhető belső visszaélés bejelentő rendszer szolgáltatás

Megrendelés: a www.officeprotector.hu oldalon található Megrendelés űrlap beküldése

Bejelentő: az OfficeProtector Bejelentő felületén bejelentést küldő

3. SZERZŐDÉSES JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, TARTALMA, VÁLTOZÁSOK  BEJELENTÉSE, MÓDOSÍTÁS

3.1. A Szolgáltató és az Megrendelő közötti szerződéses jogviszony érvényesen létrejön, amint a Megrendelő általános vagy kedvezményes ajánlatát a Megrendelő elfogadja, azaz a szolgáltatásra a www.officeprotector.hu oldalon a Megrendelést leadja.

A jogviszony akkor lép  hatályba, amikor a Megrendelő a visszaigazoló emailt is elküldi a megrendeléshez.

3.2. A Megrendelés minimális tartalma:

a) a megrendelt szolgáltatás csomag neve; adott esetben a megrendeléshez tartozó kedvezmény;

b) a Megrendelő szervezetének neve, (cégnév, székhely, adószám) , a Megrendelő neve, kapcsolati telefonszáma, email címe;

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.

3.3. A beérkezett Megrendelés alapján a Szolgáltató az átutalással kiegyenlíthető elektronikus számla (E-számla)  megküldésével igazolja vissza azokat.

Az éves rendelkezésre állási díj minden megkezdett évre érvényes és nem számolható el részarányosan. (A számla kiállítása minden év 01.10-ig). KIVÉVE a 2023-ban megrendelt szolgáltatás időarányosan fél éves díjjal kerül kiszámlázásra (megrendeléstől számított 8 napon belül).

A szolgáltatások bejelentések beérkezésekor maximum 2 nappal értesítésre kerülnek Megrendelő részére. Az elvégzett szolgáltatást követő 8 napon belül kerül a díja kiszámlázásra és megküldésre.

3.4. A Megrendelő köteles a Megrendelésben megadott adatokban  bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, ideértve az email cím változtatást  is, a változás időtartamának megjelölésével, haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megrendelő elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért, elmaradt szolgáltatásokért a Szolgáltató nem felel.

3.5. A Megrendelő az szerződéses jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában az adott Megrendelés az éves rendelkezésre állási időszak  lejártakor automatikusan meghosszabbodik (minden év 12.31-én) a következő, megegyező  tartamú éves időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor  lép hatályba, ha a következő éves időszakra vonatkozó rendelkezésre állási díj a hosszabbító ajánlaton feltüntetett határidőben  kiegyenlítésre kerül;

3.6. A Szolgáltató, mint adatkezelő a Megrendelői és Bejelentői adatokat  a vonatkozó adatvédelmi szabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. A Megrendelői és Bejelentői adatok kezelésével, tárolásával, továbbításával, feldolgozásával,  továbbá az adatkezeléssel érintett jogairól, a jogérvényesítés lehetőségeiről szóló részletes  szabályokat az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza: https://officeprotector.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

3.7. Megrendelő vállalja, hogy a bejelentés kivizsgálása során, a bejelentés kivizsgálásához szükséges adatokat, információkat Szolgáltató erre történő felhívására, a felhívásban foglalt határidőn belül rendelkezésre bocsátja.

4. AZ ELŐFIZETÉS MEGSZŰNÉSE

4.1. Az Előfizetés megszűnik:

a) az éves megrendelés lejártával, amennyiben a megrendelés automatikus meghosszabbodására a 3.5 pont szerint nem került sor;

b) a szolgáltatás megszüntetésével;

c) amennyiben Megrendelő a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) sz. Kormányrendelet szerinti elállás/felmondás jogát gyakorolja.

4.2. Az éves megrendelés az éves időtartam alatt rendes felmondással – a jelen ÁSZF 4.1. c) pontban meghatározott esetet kivéve – egyoldalúan nem szüntethető meg.

Köteles a Szolgáltató a Megrendelőt írásban értesíteni abban az esetben, ha a szolgáltatást időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve, ha jelentős mértékben megváltoztatja. Szolgáltató az egyéb változtatások jogát fenntartja. Szolgáltató fenntartja  a jogot az év eleji KSH oldalon publikált éves infláció mértékkel növelje a szolgáltatásai árát. Írásban (emailen) köteles erről Szolgáltató Megrendelőt tájékoztatni.

A Megrendelő ilyen esetben – választása szerint – jogosult a megváltozott  feltételek szerinti szolgáltatás felmondására. Választására vonatkozóan a Megrendelő írásban, telefonon, szóban vagy e-mailben köteles nyilatkozni a Megrendelőnél az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben a Megrendelő a határidő leteltéig nem jelzi választását a Szolgáltató felé, a Szolgáltató jogosult választani a fenti lehetőségek közül.

5. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

5.1. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor aktuális általános díjak a Szolgáltató által üzemeltetett www.officeprotector.hu  honlapon érhetők el. A díjak  tekintetében a Megrendelés időpontja az irányadó.

5.2 Az előfizetési díj megfizetése történhet: folyószámláról átutalással.

5.3. A www.officeprotector.hu weboldalon történő megrendelés-vásárlásokról; Szolgáltató elektronikus számlát (E-számlát) állít ki. 2023-ban megrendelt szolgáltatásokról megrendeléstől számított 8 napon belül. Azt követően minden év 01.10-ig.

A Szolgáltató a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet  a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási  adatokban a megrendelés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van  lehetőség módosításra, illetve pontosításra. A Szolgáltató forintban számláz.

5.4. DÍJCSOMAGOK ÁRAI

5.4.1. ZERO DÍJCSOMAG

Regisztrációs díj: 15.000,-Ft

Éves rendelkezésre állási díj:12.500,-Ft/év

Kivizsgálás díja: 5.4.4. szerint

Mellőzött kivizsgálás díja: 20.000,-Ft/alkalom (5.4.4. szerint)

5.4.2. BASIC DÍJCSOMAG

Regisztrációs díj: 15.000,-Ft

Éves rendelkezésre állási díj: 70.000,-Ft/év

Kivizsgálás díja: 5.4.4. szerint

Mellőzött kivizsgálás díja: nincs (5.4.4. szerint)

Mini foglalkoztatotti adatvédelmi audit: díjmentes

5.4.3. PLUS DÍJCSOMAG

Regisztrációs díj: 500.000,-Ft

Éves rendelkezésre állási díj: 70.000,-Ft/év

Kivizsgálás díja: 5.4.4. szerint

Mellőzött kivizsgálás díja: nincs (5.4.4. szerint)

Mini foglalkoztatotti adatvédelmi audit: díjmentes

5.4.4. BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK DÍJAZÁSA:

1., A bejelentés  beküldésre és beazonosításra kerül (mely szervezethez tartozik). Első eset lehet az alábbi kimenetel:

A törvény 22. § (6) bekezdése mérlegelési lehetőséget biztosít a bejelentés kivizsgálására. Eszerint a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentő nem azonosítható (azaz anonim bejelentések esetén), ha a bejelentő nem jogosult bejelentést tenni, ha a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, vagy ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban. Az ilyen kivizsgálásokra vonatkozik.

Nevezhetjük-minden megkezdett adatlap vizsgálati díjának, vagy minden kiértékelt- de kivizsgálást nem igényló bejelentés díjának.

Ez esetben a Mellőzött kivizsgálás díja kerül kiszámlázásra.

2., A bejelentés  beküldésre és beazonosításra kerül (mely szervezethez tartozik). Második esetben tényleges kivizsgálás szükséges, akár helyszíni jelenléttel.

Ez esetben a kivizsgálást követően az alábbi díjak kerülnek elszámolásra:

garantált bérminimum 10%-a/óra (minden megkezdett óra számít, szigorúan naplózott formában).

ZERO CSOMAG ESETÉBEN: Cég/100 főnként (foglalkoztatotti létszám) ez az óradíj duplázódik.

3., Angol nyelvű kivizsgálások díja, angol nyelvű bejelentő feldolgozása +20% felár

5.4.5. BASIC CSOMAG ADATVÉDELMI MINI AUDIT TARTALMA:

 • Foglalkoztatottak adatkezelésének ellenőrzése;
 • Felárt hibákra, eltérésekre, optimalizálandó elemekre javaslatok;

5.4.6. PLUS CSOMAG EXTRA SZOLGÁLTATÁSAINAK TARTALMA:

1., Egyszeri munkaügyi audit. Tartalma:

 • munkakör csoportra vonatkozóan – az alkalmazott munkaügyi
  dokumentumok törvényi rendelkezéseken túlmutató, a munkáltató
  érdekeit is figyelembe vevő kiértékelése;
 • alkalmazott munkaügyi dokumentumok aktualizálása;
 • feltárt hibák, eltérések és optimalizálandó elemek javításának
  koordinálása;
 • helyszíni munkaügyi ellenőrzés szimulálása kizárólag a munkáltatói
  jogok gyakorlójának előzetes tudomásával;

2., Egyszeri adatvédelmi audit. Tartalma:

 • Adatkezelési tájékoztató kiértékelése;
 • Foglalkoztatotti adatkezelés kiértékelése;
 • Adatkezelés folyamatának kiértékelése;
 • Felárt hibákra, eltérésekre, optimalizálandó elemekre javaslatok;

6. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

6.1. A Szolgáltató a Megrendelőnek megrendelést követő 2 munkanapon belül tájékoztató anyagot küld a szolgáltatásról.

A szolgáltatás indulásáig minden Megrendelő a részletes dokumentációs csomagot 2023.07.20-ig kapja meg emailen. Azt ezt követő megrendelések esetében megrendeléstől számított 2 munkanapon belül.

6.2. A Szolgáltató a Bejelentő felületen érkezett bejelentésekkel kapcsolatosan maximum 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot  a Megrendelővel.

6.3. A Szolgáltató a bejelentések kivizsgálását a Megrendelő hozzájárulásával végzi el.

6.4. A törvényben meghatározott határidők betartásával a Szolgáltató elvégzi a szolgáltatást, mely teljesüléséről értesíti a Megrendelőt 2 munkanapon belül.

7. ADATFELDOLGOZÓ

7.1. Az ügyféllel szerződésben álló, harmadik személyek személyes adatait, mint adatfeldolgozó kezelem.

7.2. Kijelentem és nyilatkozom , hogy ezen adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzem, így különösen figyelemmel a GDPR hatályos rendelkezéseire.

7.3. Az adatkezelés és adatfeldolgozás során a személyes adatok kiemelt védelmére törekszem, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. Megfelelő védelemben részesítem az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is.

7.4. Az ÁSZF elfogadásával hozzájárul megrendelő további adatfeldolgozói szerződéseimhez a bejelentések kivizsgálásával kapcsolatosan. Nyilatkozom, hogy valamennyi tevékenységem során csak olyan partnereket veszek igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

8. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

8.1. A Szolgáltató kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére email címet tart fenn. A Szolgáltató rögzíti és kivizsgálást követően 30 napon belül megválaszolja a  reklamációt. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni a szolgáltatás azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat.

8.2 A szolgáltatással, számlázással kapcsolatos reklamációs ügyfélszolgálat elérhetősége a következő:

e-mail: info@officeprotector.hu

8.3. A Megrendelő esetleges reklamációját az érintett szolgáltatással kapcsolatosan haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles eljuttatni a 7.2 pontban meghatározott elérhetőségre. A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. A Szolgáltató az ÁSZF egyoldalú módosításának a jogát fenntartja. A változásról szóló értesítést a Szolgáltató internetes honlapján közzéteszi.

9.2. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével, illetve a díj megfizetésével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket továbbá az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

9.3. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen  a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

9.4. Jelen ÁSZF 2023. június 10-ével hatályba lép.